Všeobecné soutěžní podmínky

Všeobecné soutěžní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení 1.1

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen Soutěžní podmínky) je, stanovit závazná pravidla, podle kterých budou probíhat soutěže provozované na facebookové stránce Pořadatele.

1.2 Vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak konkrétní podmínky dané Soutěže či oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech / facebookové stránce Pořadatele.

 

II. Definice použitých pojmů

2.1 Pořadatelem je společnost Royal Comfort s.r.o., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČ 29156173, DIČ CZ 29156173.

2.2 Soutěžícím je osoba, která má účet na Facebooku.

2.3 Výhercem Soutěže je Soutěžící, který splnil/i podmínky dané určité soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.4 Výhercem Soutěže je Uživatel, který bude náhodně vybrán zástupcem společnosti Pořadatele.

2.5 Za Začátek Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný při Vyhlášení soutěže jako datum začátku soutěže.

2.6 Za Konec Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný jako datum ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

 

III. Obecná pravidla

3.1 Soutěží pořádaných Pořadatelem se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

3.3 Soutěže se účastnit nemohou osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4 Výhra bude předána Pořadatelem nejpozději do 60 dnů od určení Výherce, a to buď osobním převzetím, nebo zasláním poštou. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.5 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2 Soutěžící je v rámci těchto podmínek povinen dát Pořadateli k dispozici, tj. uvést úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4 Komunikace – oznámení výhry ze strany Pořadatele, proběhne kontaktováním skrze facebookový profil, přes který byl soutěžní příspěvek zaslán,

4.5 V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 5 pracovních dnů, výhra propadá. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu. Soutěžní příspěvek nesmí být hanlivého a jinak urážlivého obsahu. Takový má Pořadatel právo smazat kdykoliv v průběhu soutěže, a tím ho ze soutěže zcela vyloučit.

4.7 Soutěžící, který se stane Výhercem, se zavazuje k pořízení videa či fotky, které bude dokladovat využití výhry. Tento vizuální záznam může být využit k reklamním účelům Pořadatele bez další vazby na Výherce. Výherce se zavazuje vizuální záznam pořídit do 3 měsíců od převzetí výhry.

 

V. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1 Pořadatel má povinnost informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 14 pracovních dnů od ukončení Soutěže.

5.2 Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to buď osobním předáním Výherci v provozovně Pořadatele, nebo odesláním na elektronickou adresu uvedenou Výhercem.

5.3 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž změnit, pozastavit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným a / nebo neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. Pokud nastane takováto situace, nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.4 Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a / nebo programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

VI. Osobní údaje

6.1 Veškeré údaje a data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

6.2 Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s Royal Comfort s.r.o., Soutěžící souhlasí s tím, že v případě výhry budou jeho data obsahující jeho jméno, příjmení a město, mohou být uveřejněna na webových portálech a facebookové stránce Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnou legislativou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl s těmito podmínkami prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2 Pořadatel má právo na případnou změnu a / nebo doplnění těchto Soutěžních podmínek a v takovémto případě oznámí Pořadatel změny upozorněním ve svém mediu či médiích.

7.3 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1. 1. 2020.

7.4 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.