Podmínky ochrany osobních údajů

Ve společnosti Royal Comfort považujeme osobní údaje našich zákazníků, dodavatelů a distributorů za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak společnost Royal Comfort s.r.o., IČO: 291 56 173, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326413 přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů, distributorů či případně dalších subjektů údajů.

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost Royal Comfort prioritou, zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

1. Účely a právní základ pro zpracování

Ve vztahu k subjektům údajů zpracováváme osobní údaje pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:

- plnění smluvního vztahu – jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, zodpovězení Vašich dotazů;

- plnění právních povinností – povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy a dále také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;

- oprávněný zájem společnosti Royal Comfort – ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, zasílání obchodních sdělení; společnost Royal Comfort je oprávněna zpracovávat e mailovou adresu či telefonní číslo svých zákazníků ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že zákazník takové zasílání původně neodmítl;

- Váš souhlas – nabízení výrobků a služeb v souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníků doplněných o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu společnosti Royal Comfort na internetové adrese https://www.royalcomfort.cz/).

 

2. Rozsah osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Ve vztahu ke svým zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje. Činíme tak s cílem poskytnout ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží. Konkrétně se jedná o následující údaje – jméno, příjmení, adresa, fakturační adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, obrazový záznam z kamerového systému.

Ve vztahu k našim dodavatelům, distributorům či jiným obchodním partnerům, můžeme navíc zpracovávat tyto osobní údaje – titul, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, ID datové schránky, bankovní spojení.

 

3. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Royal Comfort, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro Vás. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností Royal Comfort. Takovými příjemci jsou zejména právní zástupci společnosti Royal Comfort, poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT služeb) a další. Bližší informace či seznam příjemců poskytne společnost Royal Comfort na vyžádání.

 

4. Doba uložení osobních údajů a zabezpečení

Vaše osobní údaje jsou chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.

Retenční doby vzhledem k jednotlivým účelům zpracování jsou zejména následující:

Účel zpracování Doba uložení osobních údajů
Plnění smlouvy Nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Vyřízení objednávky Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven daňový doklad
Vyřízení reklamace Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení
Kamerové záznamy Nejdéle 14 dnů od pořízení
Zasílání obchodních sdělení Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu/opt-outu

 

5. Zvláštní ustanovení v případě registrace

Při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.royalcomfort.cz/, máte možnost pro zjednodušení budoucích transakcí provést registraci. Registrací berete na vědomí, že společnost Royal Comfort je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje navíc v rozsahu informací poskytnutých při registraci (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefonní spojení, fakturační údaje, název projektu, příp. titul), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Udělíte-li souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce či registračním formuláři byly doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu společnosti Royal Comfort na výše uvedené internetové adrese) a historii navštívených stránek na webu, bude společnost Royal Comfort používat tyto údaje za účelem zjišťování Vašich nákupních zaměření a zájmů a následně k nabízení obchodu a služeb, a to na dobu do odvolání takového souhlasu.

 

6. Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

- na přístup k osobním údajům;

- na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;

- na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

- na omezení zpracování osobních údajů;

- na přenositelnost údajů;

- vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

- právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Budete-li chtít uplatnit svá práva, odvolat udělený souhlas či budete-li mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na telefonním čísle 778 009 235 nebo e-mailem na adrese info@royalcomfort.cz.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2020.