Pravidla soutěží

1. Úvodní ustanovení

Organizátorem soutěží je společnost Royal Comfort s .r.o. se sídlem Na Florenci 1332/23, Praha 1, IČ: 29156173. Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou způsobilé k právním úkonům. Soutěž je pořádána na webu organizátora www.royalcomfort.cz nebo na facebookové stránce Royal Comfort CR https://www.facebook.com/KingKoilCz/.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Royal Comfort s. r.o. a osoby jim blízké.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit v průběhu soutěže pravidla, a to zejména délku trvání soutěže.
Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

2. Účast v soutěži

Pro účast v soutěži (zařazení do konečného slosování) je třeba splnit následující podmínky:

  • vyplnit registrační formulář na adrese https://eshop.royalcomfort.cz/registrace/ a zúčastnit soutěže na facebookové stránce Royal Comfort https://www.facebook.com/KingKoilCz/ případně splnit podmínky soutěže které jsou upřesněny v konkrétním zadání
  • při vyplnění registračního formuláře uvést pravdivě všechny požadované údaje, nevyplnění jakéhokoli údaje je důvodem k neuznání účasti v soutěži
  • zodpovědět soutěžní otázku
  • každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou, duplicitní odpovědi nebudou zařazeny do slosování

3. Losování výherců

Losování výherců soutěže proběhne nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po jejím skončení. Každý soutěžící může vyhrát jen jednu cenu.
Oznámení o výhře bude výhercům oznámeno e-mailem na adresu jimi uvedenou v soutěžním formuláři. V případě, že se výherce nepodaří do 30 dnů od provedení losování kontaktovat, jeho výhra propadá bez náhrady.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního posouzení z dostupných informací a zdrojů. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za technické problémy spojené s doručováním odpovědí.
Akceptovatelné pro zpracování jsou pouze doručené odpovědi.

4. Ochrana osobních údajů

Organizátor soutěží prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje využije výhradně po dobu nutnou pro účel, který je uveden v souhlasu se zpracováním osobních údajů a neposkytne je jinému subjektu nebo jiné straně.
Vzhledem k zákonné úpravě zákona o ochraně osobních údajů, nemůže být soutěžící splňující podmínky soutěže, který nedal souhlas se zpracováním osobních údajů, zveřejněn a vyrozuměn o případném vylosování v soutěži.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Po skončení soutěže budou na www.royalcomfort.cz uveřejněna jména a příjmení výherců.